TR
EN
Sporda Şiddet Kanunu'nun getirdikleri 3.05.2011
Sporda Şiddet Kanununun getirdikleri
TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun; yayımlandığı 14.04.2011 tarihi itibariyle 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'u yürürlükten kaldırarak uygulamaya geçti. Yürürlüğe giren Kanun sporda şiddeti önlemeye yönelik düzenlemelerinde suç tipleri, suç tiplerine öngörülen cezaları ile suçların takip ve karara bağlanması açısından öngörülen usulleriyle baştan aşağı değişiklik yarattı. Sporda şiddet eylemine dâhil olan kişilerin spor alanlarından uzaklaştırılmalarına yönelik etkin düzenlemelere yer verilen Kanun, işte bu yenilikleri uygulamaya geçirdi:

1- Kanun taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında ve takımların kamp yaptığı yerlerde de uygulanacak.

2- "Merkezi spor güvenlik birimi", "müsabaka güvenlik amiri" ve "spor güvenlik birimi" Kanun içerisinde tanımlanarak bu birimlerin hukuksal alt yapısı oluşturulduğu için emniyet birimleri sporda şiddetle daha etkin mücadele edebilecek.

3- İl ve ilçe spor güvenlik kurulları içerisinde kulüplerin de temsili için; il spor güvenlik kurulları içerisinde amatör spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri, ilçe spor güvenlik kurullarının içerisinde ise taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri yer alacak. Ayrıca hem il hem de ilçe spor güvenlik kurullarının hukuksal sonuç doğuran kararlarının hukuka uygun olması amacıyla bu kurullar içerisinde bir hukukçuda bulunacak. İl ve ilçe spor güvenlik kurulları artık ceza vermeyecek cezalar mahkemeler veya cumhuriyet savcılıkları tarafından verilebilecek.

4- Bilet satışları koltuk numarasıyla ilişkilendirilerek satılacak.

5- En üst futbol ligi ve bir altındaki futbol liginde yer alan kulüplerin müsabakalarına girişte biletler, elektronik sistem üzerinden oluşturulacak; bu kulüplerin müsabakalarına girmek için bilet satın almak isteyen kişiler üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik karta sahip olmak zorunda olacak; bu kulüplerin müsabakalarına ilişkin bilet satışları oluşturulan bu elektronik kart üzerinden yapılacak ve kişiler bu kulüplerin müsabakalarına adlarına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilecek.

6- Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüpler, ev sahibi olmayan müsabakalarda her iki kulüp, milli müsabakalarda ise ilgili federasyon yerine getirecek.

7- Futbol için en üst lig ve bir altındaki lig ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liginde yer alan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında kamera ve benzeri teknik donanımlar kurulacak, teknik donanımların giderlerini futbol dalında (en üst 2 lig için) kulüpler, diğer spor dallarında (basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst ligi için) spor tesisinin kullanım hakkına sahip kulüp ya da kuruluş karşılayacak.

8- Futbol için en üst lig ve bir altındaki ligde yer alan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanları ile diğer spor branşlarında ise uluslar arası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az iki tane bekletme odası ve kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odası oluşturulacak; kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri de bulunacak; kontrol odasında kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp temsilcisine verilecek, odaların oluşturulmasına ilişkin giderler futbol için en üst lig ve bir altındaki ligde yer alan kulüplerin kendileri tarafından, basketbol, voleybol ve hentbol dallarında ise spor tesisinin kullanım hakkına sahip olan kulüp ya da kuruluş tarafından karşılanacak.

9- Spor alanlarında kurulacak güvenlik sistemi veya teknik donanımlar ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde yönetmelikle belirlenecek.

10- Spor alanını kullanma hakkına sahip olan kulüp, spor alanları ile çevresinde bu alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyalara, yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer verecek.

11- En üst futbol ligi ve bir altındaki futbol liginde yer alan kulüplerin müsabakalarına girişte uygulanacak elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak; bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyona ait olacak; bu amaçla federasyonun bünyesinde merkezi kontrol sistemi oluşturacak; elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulacak; bu veri tabanı Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açık olacak; elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından sistem üzerinden merkezi satışlar ise federasyon tarafından gerçekleştirilecek; elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında federasyon yetkili olacak; merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere ait olacak; federasyon ya da federasyonun yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak oluşan kulüp gelirleri kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemeyecek, devir ve temlik edilemeyecek ve federasyon elektronik kart uygulamasına yönelik yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilecek.

12- Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalarda ve basketbolda en üst ligde yapılan müsabakalarda özel güvenlik personeli bulundurulacak, bu özel güvenlik personeli genel kolluk görevlileri ile birlikte görev yapacak.

13- Kulüpler özel güvenlik görevlisi dışında ayrıca seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırılmak üzere uzman kulüp görevlileri bulunduracak.

14- En üst profesyonel futbol ligindeki kulüplerin müsabakalarında, kolluk görevlilerinden görevde olmayanlar arasından müsabaka için belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini aşmamak şartıyla kolluk görevlisi görevlendirilebilecek; bu görevlendirme kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine kolluk birimi tarafından yerine getirilecek; bu şekilde görevlendirilen kolluk görevlilerine günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılacak; yapılacak bu ödeme federasyon tarafından kulübün alacaklarından öncelikle mahsup edilecek.

15- En üst futbol ligi ve bir altındaki futbol liginde yer alan her bir kulüple ilgili olarak, her spor güvenlik birimi amiri bir kolluk görevlisi görevlendirecek ve görevlendirilen bu kolluk görevlisi kulübün deplasman maçları dahil bütün maçlarında görev alarak kulübü yakından takip edecek.

16- Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri müsabaka güvenlik amirinin emir ve denetiminde birlikte görev yapacak.

17- Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi kulüplerin yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenerek genel kolluk birimine bildirilecek; bu bildirimi gerçekleştirmeyen kulüplerin başkan ve yöneticilerinin tamamı taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi gibi müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmakla yükümlü olacak.

18- Şike ve teşvik primi suçunu işleyenler 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası alacak; bu suçun kamu görevinin sağladığı güven ve nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ve bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak; suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek; milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla veya spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde şike ve teşvik primi suçu oluşmayacak; şike ve teşvik primi suçunun bir kulübün veya bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara şike ve teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilecek ancak bu idari para cezasının miktarı 100 bin Türk Lirasından az olamayacak ve müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmeyecek.

19- Spor alanlarına yasak maddelerin sokulmasının engellenmesi için genel kolluk görevlileri 3 ayrı nedenle arama yapabilecek. Birincisi mülki idare amirinin yazılı emri ile arama yetkisidir ki bu yetki daha önceki düzenlemede gecikmesinde sakınca bulunması halinde uygulanabiliyorken yeni düzenleme ile birlikte gecikmesinde sakınca bulunma hali olmasa dahi mülki idare amirinin yazılı izni ile arama yapılabileceği, ikincisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu içerisinde düzenlenen önleme aramasına ilişkin hükümler çerçevesinde genel kolluk görevlilerinin arama yapabileceği ve üçüncüsü ise Ceza Muhakemesi Kanununun adli aramaya ilişkin hükümleri çerçevesinde genel kolluk görevlilerinin arama yapabileceğidir.

20- Genel kolluk görevlileri ve belediye zabıtası; esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber, kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ve ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı alkollü içecekleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri alandan uzaklaştıracak.

21- Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları spor alanlarına sokan kişiye Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükmüne göre ceza verilecek (bu kişilere böylelikle; 50 günden az olmamak üzere adli para cezası, silah ruhsatlarının taşımadan bulundurulmaya çevrilmesi ve cezanın infazından itibaren 5 yıl süreyle taşıma ruhsatı verilmemesi cezaları getirildi).

22- Bulundurulması suç olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı (taş, sopa, bıçak, meşale, gibi) maddeleri spor alanlarına sokan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

23- Bulundurulması suç olmayan kesici, ezici bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı (taş, sopa, bıçak, meşale gibi) maddeleri seyircilere temin amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

24- Bulundurulması suç olmayan kesici, ezici bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı (taş, sopa, bıçak, meşale gibi) maddeleri spor alanında kullanan kişiye, bu suretle müsabaka düzenini bozması halinde fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

25- Spor alanına sokulması yasak olmayan (ayakkabı, saat, telefon gibi) maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişiye fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde adli para cezası verilecek (TCK md. 52/1 uyarınca sadece adli para cezası olarak belirtilen cezalarda hakim 5 gün ila 730 gün arasında adli para cezası verebilmekte, TCK md. 52/2 uyarınca 1 günlük adli para cezasının ise hakim 20 TL ile 100 TL arasında olmasına karar verebilmektedir).

26- Spor alanına uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi sokana veya federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecek sokan kişiye, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde adli para cezası verilecek.

27- Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde kişilere fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikâyet şartı aranmaksızın 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

28- Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişiye fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

29- Spor alanlarında veya çevresinde hakaret olarak algılanacak tarzda aleni söz ve davranışları veya toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışların yazılı pankart taşınması veya asılması ya da bu davranışların duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde yukarıda 27. ve 28. bentlerde belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak verilecek.

30- Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanına giren kişiye adli para cezası verilecek, bu suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

31- Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek, bu suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.

32- Seyirden yasaklanmış kişiler hariç olmak üzere, GSGM tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, GSGM tasarrufundaki alanlara girişte bu Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bilet şartı aranmayacak.

33- Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişiye adli para cezası verilecek, kartını kullandırdığı kişinin seyirden yasaklanmış bir kişi olması halinde kartını kullandıran kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

34- Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiye 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek, bu kartı kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran kişiye ise 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

35- Müsabakaya seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Ayrıca bu fiilin müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozması halinde, kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

36- Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikâyet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre ceza verilecek ve spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı sayılacak.

37- Spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zararlardan müteselsilen (zincirleme) sorumlu olacak ve zararı gideren spor kulübü sorumlu taraftarlarına rücu edebilecek.

38- Kişinin bu Kanun kapsamında veya atıfta bulunulan kanunlar kapsamında hüküm giymesi halinde ek olarak kişi hakkında seyirden yasaklama kararı verilecek, seyirden yasaklamadan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılacak ve seyirden yasaklama cezanın infazından veya ceza verilmesine yer olmadığı kararından sonra 1 yıl daha devam edecek.

39- Seyirden yasaklama kararı verilen kişinin adli siciline seyirden yasaklama kararı kaydedilecek.

40- Taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında da işlenen kasten yaralama, hakaret içeren tezahürat ve mala zarar verme suçlarında da kişiler seyirden yasaklanacak.

41- Soruşturma başladığında seyirden yasaklama kendiliğinden ve derhal uygulanacak, sonrasında da soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının, kovuşturma evresinde ise mahkemenin bu seyirden yasaklamanın kaldırılmasına karar vermediği sürece seyirden yasaklama devam edecek.

42- Seyirden yasaklama kararları emniyet bünyesindeki bilgi bankasına kaydedilecek, kaydedilen bu bilgiler kulüplerin ve federasyonların erişimine açık tutulacak ve yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler ilgili spor kulüplerine ve yurtdışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilecek.

43- Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi müsabakaya alınmayacak, bu maddelerin etkisinde olduğu içeride tespit edilen kişiler ise dışarı çıkarılacak, dışarı çıkmamakta ısrar etmesi halinde kişi zorla dışarı çıkarılacak ve 1 yıl süreyle seyirden yasaklanacak.

44- Seyirden yasaklanan kişi taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan 1 saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvuracak, karakola başvurmayan kişiye 25 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

45- Seyirden yasaklanan kişi yasak süresince spor kulüplerinde, federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamayacak ve spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamayacak.

46- Federasyonlar bu Kanun gereği ceza verilen kişilere ayrıca disiplin cezası verebilecek.

47- Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

48- Özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik görevlendirdikleri özel güvenlik görevlisi sayısı itibariyle 100 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

49- Elektronik kart, kamera ve benzeri teknik donanım ile bekletme ve kontrol odalarını yapmayan en üst futbol ligi spor kulüplerine 100 bin Türk Lirası, en üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerine 80 bin Türk Lirası ve basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kullanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 20 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

50- Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş profesyonel futbol müsabakalarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınması halinde spor kulübüne 5 bin Türk Lirasından 50 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek.

51- Spor alanında kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar eden seyirci zor kullanılarak dışarı çıkartılacak.

52- Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 5 bin Türk Lirasından 50 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek; bu fiilin spor kulübü veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza 5 katına kadar artırılacak; bu fiili işleyen kişiler 3 ay süreyle seyirden yasaklanacak; bu nedenle seyirden yasaklanan kişiler yöneticilik veya müsabakalarda görevli olma konusunda yasaklı olmayacak ve karakola başvuruda bulunma yükümlülükleri bulunmayacak.

53- Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla yapılan açıklamaları haber verme ve eleştiri hakkının sınırlarını aşarak yayımlayan basın ve yayın organı işleticisi gerçek veya tüzel kişiye 100 bin Türk Lirasından 500 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrar tekrar yayımlanması halinde, haber verme hakkının sınırlarının aşılmış kabul edilecek.

54- Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri yetkili olacak.

55- Şike ve teşvik primi suçunun araştırılarak açığa çıkartılmasında Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinde belirtilen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin uygulamalar gerçekleştirilebilecek.

56- Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olacak.

57- Elektronik kartlı bilet, kamera ve benzeri teknik donanım ile bekletme ve kontrol odalarını; 1 yıl içinde yapmayan en üst futbol liginde yer alan kulüplere ve 3 yıl içinde yapmayan diğer kulüp veya kuruluşlara yukarıda 49. bentte ifade edilen idari para cezaları verilecek.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yukarıda belirtilen yenilikleri ile spor ceza mevzuatının devrimsel uygulamalarını da beraberinde getirecek.