Previous Page  16-17 / 152 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 152 Next Page
Page Background

tıldığı toplantıda aday kent ve stad-

yumların görüntüleri eşliğinde

dünyaya turnuvayı düzenleme ar-

zumuzun kuvvetli bir şekilde veril-

diği video gösterimi ile Türkiye'nin

UEFA EURO 2024 logo ve sloganı

kamuoyuna açıklandı.

Hedefimiz 'Unutulmaz

bir anı’ bırakmak

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-

kanı YıldırımDemirören, EURO

2024 adaylığı logo ve slogan tanı-

tımı toplantısında yaptığı konuş-

mada, “Gelin uluslararası futbol

bayramını birlikte paylaşalım”

çağrısında bulundu.

TFF Başkanı YıldırımDemirören,

törende yaptığı konuşmada logo ve

sloganın Türkiye'ye hayırlı olma-

sını diledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolunun Avrupa'daki gü-

cüne güç katacak olan ‘2024 proje-

miz’ kapsamında düzenlediğimiz,

logo ve sloganımızı tanıtacağımız

lansmana hoş geldiniz.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

ev sahibi adaylığımızı 11 ay önce 15

Şubat'ta duyurduk. 2 Mart'ta ise

UEFA'ya resmi başvurumuzu yap-

tık. Süreç, aday şehir ve stadyum-

ları tespit etmemizle devam etti.

Ardından 9 kentimizin vali ve bele-

diye başkanları ile yoğunmesailer

gerçekleştirdik. Bugün de 2024

yolculuğumuzda önemli bir günü

birlikte yaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımı-

zın himayelerinde ve Türkiye Cum-

huriyeti Hükümeti'nin desteğiyle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı

Türkiye'ye armağan etmek istiyo-

ruz. Buradan spor sevgisiyle bize

daima güç veren Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a

destekleri için bir kez daha teşek-

kür ediyoruz. Hükümetimizin ve

bakanlıklarımızın, UEFA'nın iste-

diği tümgarantileri vermesi, bu ya-

rışta en büyük avantajımız olacak.

Bir diğer önemli kozumuz ise genç,

modern ve enerjik stadyumları-

mız… Futbol alt yapı yatırımında

dünyaya örnek ülkeyiz.

O kadar görkemli stadyumlar yap-

tık ki, UEFA 2019 Süper Kupa'yı bize

verdi, 2020 Şampiyonlar Ligi fina-

line adayız… Güçlüyüz, o finali de

alacağız… İstanbul başta olmak

üzere, Ankara'dan Eskişehir'e, İz-

mit'ten Bursa'ya, Konya'dan Antal-

ya'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e

Türkiye'yi kapsayan 9 şehir ve 10

stadımızla mükemmel bir ev sahip-

liği için şimdiden hazırız. Aday şe-

hirlerimizin hepsi, aynı zamanda

birer turizm cenneti… 2017 yılında

dünyada en çok turist çeken 6. ülke

Türkiye… 2018'de de 40milyon tu-

rist bekliyoruz. Bu rakam, ev sa-

hipliğimiz ile birlikte katlanarak

büyüyecektir.

Halkımızın verdiği desteği, bizi

2024'e taşıyacak en önemli güçler-

den birisi olarak görüyoruz… İnanı-

yoruz ki, hep birlikte 27 Nisan'da

UEFA'ya mükemmel bir dosya su-

nacağız. Eylül ayındaki final oyla-

masında, inşallah kazanan Türkiye

olacak.

Bu organizasyonu istiyoruz…

Çünkü futbola gönül vermiş bir ül-

keyiz. Pes etmeyip, 4. kez aday ol-

mamız, bu kararlılığımızın

göstergesi. Tarihimiz, köklü gele-

neklerimiz, futbol tutkumuz, genç

nüfusumuzla tümAvrupa'yı ağırla-

maktan onur duyacağız. Türkiye,

her geçen gün daha da büyüyen

güçlü ekonomisiyle, UEFA'nın ula-

şım, konaklama, güvenlik, altyapı

beklentilerini en iyi şekilde karşıla-

yacaktır.

Türkiye futbol federasyonu viz-

yonu ve gücüyle futbol coşkusunu

Avrupa sınırlarının ötesine taşıya-

cak kapasitededir. Türk ve Avrupalı

gençlere futbolu daha çok sevdir-

mek, EURO 2024'teki en önemli

misyonumuzdur. Hedefimiz; Av-

rupa Futbol Şampiyonaları tari-

hinde 'Unutulmaz bir anı'

bırakmak... Referanslarımız, 2005

Şampiyonlar Ligi, 2009 UEFA Ku-

pası, 2013 U20 Dünya Kupası…

Sevgili misafirlerimiz; özellikle

bundan sonraki süreçte en çok ihti-

yacımız olan şeymillî ruhumuz…

Yani 2024 için kenetlenmeye ihti-

yacımız var. Birlikte hareket ettiği-

mizde başaramayacağımız hiçbir

şey yok. Bunu bize en son Avrupa

şampiyonu Ampute Futbol Millî Ta-

kımımız gösterdi. Sergiledikleri

mücadele, taraftarımızla yaşadık-

ları coşku dünyaya örnekti. O gün

stadı dolduran 42 bin kişi bizim fut-

bol aşkımızın simgesi oldu. Biz de

2024 tanıtım elçisi olarak Ampute

Millî Takımımızın yıldızlarından

Barış Telli'yi seçtik. Bizi en iyi şe-

kilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Kendisine buradan teşekkür ediyo-

rum. İnanıyorumki, Barış Telli ile

birlikte 80milyonun kalbi 2024 için

atıyor. Bu nedenle logomuzda he-

yecanımızı anlatan kalp, peşinden

milyonları koşturan futbol topu,

topun üzerinde yıldızımız ve 2024'ü

temsil eden 24 rakamı yer alıyor…

TümAvrupalılara çağrımız ise slo-

ganımızdan belli; gelin futbol bay-

ramını 'Birlikte paylaşalım…'

Katılımınız için teşekkür ediyor,

saygılarımı sunuyorum. Türkiye'ye

hayırlı olsun…"

BakanBak:Birliktegüçlüyüz

Logo ve slogan tanıtımında konu-

şan Gençlik ve Spor Bakanı Osman

Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Av-

rupa Futbol Şampiyonası adaylı-

ğından dolayı büyük bir heyecan

duyduğunu söyledi. Bak, şu ifade-

leri kullandı: “Heyecanlıyız, mutlu-

yuz. Biz ülke olarak heyecanımızı

paylaşmayı, yaşamayı severiz.

Yaptığımız statlar, tesisler bizleri

gururlandırıyor. Yapılan statları gö-

rüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız

sporun içinden gelen birisi. Futbo-

lun her kademesinde bulunmuş bir

lider. O da bunu çok istiyor. Bu nok-

tadaki desteği tam. Sayın Başbaka-

nımız da aynı şekilde bu adaylığı

yürekten destekliyor. Hükümet

olarak her şeyimizle bu adaylığın

arkasındayız. Güzel ülkemize, bü-

yüyen Türkiye'ye böyle bir organi-

zasyon çok yakışır. Bizlerin

geleneklerinde, genlerinde paylaş-

mak var. Paylaşmayı severiz. Misa-

firperverliği severiz. 2023,

Cumhuriyetimizin 100. yılı. Coş-

kuyla kutlayacağız ve ardında da

Avrupa Şampiyonası için hedefi-

mizi başaracağız. Sayın Cumhur-

başkanımız tesis seferberliği

başlattı. Hükümet olarak Türk fut-

bolununmarka değerini biliyoruz.

Artmasını da istiyoruz. TFF'nin 27

Nisan'a kadar hazırlaması gereken

dosya için her türlü desteği veriyo-

ruz. Valilerimizle de toplantılar ya-

pıldı. Hem İçişler Bakanlığı hem

Gençlik ve Spor Bakanlığımız adım

adımhazırlıklara eşlik ediyor. Fut-

bolda da ekonomide de bölgemizde

de büyüyoruz. Sağlam adımlarla

yürümeye devam edeceğiz. Bu ül-

keye böyle büyük bir organizasyon

yakışır. Biz heyecanımızla kazana-

cağız. Güzel Türkiyemize bu yakı-

şır. Birlikteyiz ve birlikte güçlüyüz."

Konuşmaların ardından Türkiye

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldı-

rımDemirören ve Ampute Millî Ta-

kımı oyuncusu Barış Telli, Bakan

Bak'a EURO 2024 adaylık logosu-

nun bulunduğu Millî Takım forması

hediye etti.

UEFA EURO 2024 sloganı “Birlikte paylaşa-

lım” olarak kamuoyuna duyuruldu.

Bu sloganın belirlenmesi için TFF tarafından

açılan yarışmaya öğrenci ve akademisyen-

lerin katılımı ile 113 üniversiteden 2 bin 808

başvuru yapıldı. UEFA EURO 2024 sloganı

“Birlikte paylaşalım” ile Avrupa futbol

kamuoyuna şumesaj veriliyor: “Her kesim-

den insanı ‘dünyanın en sevdiği oyun’ ile

Türkiye’de bir araya getireceğimizin

sözünü veriyoruz. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini

ve turnuvanın kalıcı mirasını gelin BİRLİKTE PAYLAŞALIM.”

EURO 2024 sloganı “Birlikte paylaşalım”

Türkiye’nin adaylık süreci hakkındaki tümge-

lişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın

web sayfası

www.euro2024adayiturkiye.com

,

Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO

2024’ün düzenleneceği şehirlerimizin tanıtımı-

nın da yer aldığı site ile Türkiye’nin adaylık

süreci tümdünyayla paylaşılacak.

Resmi site yayında

9 Aralık 2016

UEFA’nın resmi başvuru

isteklerini üye ülke

federasyonlarına göndermesi

3 Mart 2017

Üye ülke federasyonları için

katılımmektuplarını son

gönderim tarihi

10 Mart 2017

Aday ülkelerin UEFA

tarafından ilân edilmesi

17 Mart 2017

Başvuru sahipleri için

başvuru koşullarının

sağlanması

27-28 Nisan 2017

Başvuru sahipleri için çalıştay

27 Nisan 2018

Başvuru dokümanlarının

UEFA’ya gönderilmesi için

son tarih

Eylül 2018

UEFA EURO 2024’e

ev sahipliği yapacak

ülkenin seçilmesi

Adaylık süreci

16

17