TamSaha 201. Sayı / Ağustos 2021

Küresel Gazeteciler Konseyi’nden TFF’ye ödül Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, Anadolu Ajansı’nın (AA) da aralarında bulundu ğ u bazı kurum, kurulu ş ve ki ş ilere “Küresel Ba ş arı Ödülü” verildi. Yurt içi ve dı ş ındaki 100’den fazla gazeteciyi bir araya getiren “KGK Alanya Bulu ş ması” programı kapsamındaki ödül töreni Alanya’da gerçekle ş tirildi. Küresel Spor Ödülü’nü TFF En- gelliler Koordinasyon Kurulu Ba ş kanı Ömer Gürsoy, KGK Genel Ba ş - kanı Mehmet Ali Dimve AA YönetimKurulu Ba ş kanı ve Genel Müdürü Serdar Kara- göz’den aldı. Törende bir konu ş ma yapan Gürsoy; “Bu ödülü TFF adına almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz, Buraya gelmeden önce Ba ş ka- nımız Nihat Özdemir ve YönetimKurulu Üyemiz İ smail Erdem’le konu ş tum. Her ikisinin de siz de ğ erli konuklara saygı ve selamla- rın iletmek isterim. TFF ola- rak engelli futbolunun geli ş imi için 15 yıldır dört Engelli Spor Federasyonu ile stratejik i ş birli ğ ini sürdürü- yoruz. TFF olarak finansal deste ğ imizin yanında ileti ş im, sponsorluk deste ğ i ve engelli futboluna sevgi- mizi verdik. Engelli futbolu- nun TFF ile yollarının kesi ş mesinden sonra dünyanın en ba ş arılı ülkeleri arasında yer aldık” dedi. Ödül töreninde “TFF ile Engelli Futbolunda 15 yıl” filmi ilk kez gösterildi ve katılımcıların yo ğ un alkı ş ını aldı. TFF Gündemi TFF’nin ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdi ğ i Özel Sporcular Federasyonu bünye- sindeki Down Sendromlular Futbol Millî Takımı 4-11 Ekim tarihleri arasında İ talya’da düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Ş ampiyonası öncesi ilk kampını İ zmir Bayındır’daki Yusuflu köyünde yaptı. 14 Temmuz’a kadar süren kampı Özel Sporcular Federasyon Ba ş kanı Birol Aydın, TFF Engelliler Koordi- nasyon Kurul Ba ş kanı Ömer Gürsoy ve Özel Sporcular Ba ş kanvekili Saadettin Akçıl ziyaret etti. Down Sendormlular Futsal Millî TakımTeknik Kurul Ba ş kanı İ brahimAcar, kurul üyeleri U ğ ur Arı, İ lyas Sarı, Hüseyin Da ğ delen ve sporcularla sohbet eden Aydın ve Gürsoy, takımın çalı ş malarından son derecememnun olduklarını ve İ talya’da dereceye girmek istediklerini ifade etti. Down Sendromlular Futsal Millî Takımı İ zmir’de kamp yaptı 174

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4NA==